Return Policy2017-11-21T07:39:45+00:00

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีดังต่อไปนี้ :

 • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบเอกสารการชำระเงิน
  เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนสิน/คืนค้าด้วย

 • การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า :

 • นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย

 • แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ D-Herb Plus Call Center
  โทร. 09-6272-8997 หรือ อีเมล dherbsplus.working@gmail.com เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

 • รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป

 • ส่งสินค้าพร้อมหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ บริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด เลขที่ 156/11 ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  โดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

มีดังต่อไปนี้ :

 • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจาก

  ผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตาม

  ใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหาย

  ในระหว่างการจัดส่ง

 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ใน

  สภาพไม่เคยเปิดใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์

  เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบ

  เอกสารการชำระเงิน เพื่อดำเนินการ

  ขอเปลี่ยนสิน/คืนค้าด้วย

 • การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการ

  ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน

  ที่ท่านได้รับสินค้า

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า :

 • นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย

 • แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจาก

  รับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  กรุณาติดต่อ D-Herb Plus Call Center

  โทร. 09-6272-8997 หรือ อีเมล

  dherbsplus.working@gmail.com

  เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

 • รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

  ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการ

  เปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนิน

  การส่งคืนสินค้าต่อไป

 • ส่งสินค้าพร้อมหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่

  บริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด

 • เลขที่ 156/11 ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด

  จ.เชียงใหม่ 50220

  โดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

Call Now Button