Payment2017-08-24T02:55:51+00:00

Payment Method

ช่องทางการชำระเงิน

Confirm Payment

ช่องทางการยืนยันการชำระเงิน

  SMS หมายเลข 096-272-8897

  Line : @d-herbs.plus

  Inbox Facebook Fanpage : D-Herbs Plus

  ยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ D-Herbs Plus

Confirm Payment

ยืนยันการชำระเงิน

ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ

1. ) แจ้งชำระเงินทางเฟสบุ๊กหรือไลน์ของบริษัท

2. ) SMS หมายเลข 096-272-8897

3. ) กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

รหัสการจอง / Order No.
ชื่อผู้ชำระเงิน / Name*
ธนาคารที่โอนเงินเข้า / Transferred to Bank*
จำนวนเงินที่โอน / Baht Amount*
วันที่โอน / Value Date*
เวลาที่โอน / Time
แนบหลักฐานการโอนเงิน / Attach Slip :

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี) / Message


“D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่สมดุลของชีวิต”

Call Now Button