Distributor 2018-05-03T10:52:49+00:00

Distributor

สถานที่วางจำหน่าย

อีก 1 ความสำเร็จของการตอบรับ ร้านขายยา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างไว้วางใจ
D-Herbs Plus

ท่านใดที่กำลังมองหาผลิตเสริมอาหาร
สำหรับช่วยควบคุมดูแลระดับน้ำตาล
ความดัน และไขมัน ที่ได้รับการวิจัยจาก
คณะแพทย์สามารถหาซื้อ และสอบถาม
ข้อมลูจากเภสัชกรประจำร้านขายยาชั้นนำ
ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 20แห่ง

โซน อำเภอเมืองเชียงใหม่

 1. ร้าน ฟ้าใส อาหารเสริม (คำเที่ยง)
  โทร. 089-435-5250

 2. ร้าน ปรีดาเภสัช (ช้างม่อย)
  โทร. 089-632-6003

 3. ร้าน ทองโอสถ (บริเวณกาดหลวง)
  โทร. 053-234358

 4. ร้าน เอ็มฟาร์มาซี (บริเวณกาดหลวง)
  โทร. 053-874177

 5. ร้าน คลังยาท่าแพ (บริเวณท่าแพ)
  โทร. 053-237944

 6. ร้าน สยามชัยเภสัช (บริเวณท่าแพ)
  โทร. 053-273159

 7. ร้าน เภสัชกรดาว (บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรม)
  โทร. 092-471-5238

 8. ร้าน รักษาโอสถ (บริเวณหน้าถนนวัวลาย)
  โทร. 091-859-8468

 9. ร้าน นัดเภสัช (หน้าวัดพระสิงห์)
  โทร. 098-262-2466

 10. ร้าน ฟาร์มาไนต์ตี้ไนท์ (บริเวณแจ่งศรีภูมิ)
  โทร. 090-456-5960

 11. ร้าน ภิญโญเภสัช (บริเวณช้างเผือก)
  โทร. 053-221751

 12. ร้าน คลินิคเวชกรรม โอเอะ (บริเวณกาดธานินทร์)
  โทร. 064-154-5464

 13. ร้าน กวางเภสัช (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสยามราษฎร์)
  โทร. 085-034-4699

โซน อำเภอสันทราย

 1. ร้าน สามแยกเภสัช (กาดสามแยก)
  โทร. 053-491756

 2. ร้าน แฟมิลี่ ฟาร์มาซี (กาดสามแยก)
  โทร. 087-185-3441

 3. ร้าน พานพลอยเภสัช (หนองจ๊อม)
  โทร. 080-497-5319

โซน แม่โจ้

 1. ร้าน อ. เภสัช (แม่โจ้)
  โทร. 053-498100

โซน อำเภอแม่ริม

 1. ร้าน ยาวรวรรณ เภสัช (ดอนแก้ว)
  โทร. 089-435-5250

 2. ร้าน ช ฟาร์มาซี (แม่ริม)
  โทร. 053-122350

โซน แม่เหียะ

 1. ร้าน แม่เหียะ เภสัช (บริเวณแม่เหียะ)

โซน อำเภอแม่วาง

 1. ร้าน สุวิทย์เวชภัณฑ์ (บริเวณแม่วาง)

D-Herbs Plus ผลิตภณั ฑ์เสริมอาหารดูแล ปัญหา เบาหวาน ค่าน้ำตาล ความดัน ไขมัน

ดูแลสุขภาพของคุณกับ D-Herbs Plus ได้ง่าย ๆ รับประทานง่ายเพียงวันละ 1 เม็ด

ช่องทางการติดต่อสำหรับรับผลิตภัณฑ์
ของ D-Herbs Plus ไปวางจำหน่าย

สถานที่วางจำหน่าย

อีก 1 ความสำเร็จของการตอบรับ ร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างไว้วางใจ D-Herbs Plus

ท่านใดที่กำลังมองหาผลิตเสริมอาหารสำหรับช่วยควบคุมดูแลระดับน้ำตาล

ความดัน และไขมัน ที่ได้รับการวิจัยจากคณะแพทย์สามารถหาซื้อ และสอบถาม

ข้อมลูจากเภสัชกรประจำร้านขายยาชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 20แห่ง

โซน อำเภอเมืองเชียงใหม่

 1. ร้าน ฟ้าใส อาหารเสริม (คำเที่ยง) โทร. 089-435-5250

 2. ร้าน ปรีดาเภสัช (ช้างม่อย) โทร. 089-632-6003

 3. ร้าน ทองโอสถ (บริเวณกาดหลวง) โทร. 053-234358

 4. ร้าน เอ็มฟาร์มาซี (บริเวณกาดหลวง) โทร. 053-874177

 5. ร้าน คลังยาท่าแพ (บริเวณท่าแพ) โทร. 053-237944

 6. ร้าน สยามชัยเภสัช (บริเวณท่าแพ) โทร. 053-273159

 7. ร้าน เภสัชกรดาว (บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรม) โทร. 092-471-5238

 8. ร้าน รักษาโอสถ (บริเวณหน้าถนนวัวลาย)โทร. 091-859-8468

 9. ร้าน นัดเภสัช (หน้าวัดพระสิงห์) โทร. 098-262-2466

 10. ร้าน ฟาร์มาไนต์ตี้ไนท์ (บริเวณแจ่งศรีภูมิ) โทร. 090-456-5960

 11. ร้าน ภิญโญเภสัช (บริเวณช้างเผือก) โทร. 053-221751

 12. ร้าน คลินิคเวชกรรม โอเอะ (บริเวณกาดธานินทร์) โทร. 064-154-5464

 13. ร้าน กวางเภสัช (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสยามราษฎร์) โทร. 085-034-4699

โซน อำเภอสันทราย

 1. ร้าน สามแยกเภสัช (กาดสามแยก) โทร. 053-491756

 2. ร้าน แฟมิลี่ ฟาร์มาซี (กาดสามแยก) โทร. 087-185-3441

 3. ร้าน พานพลอยเภสัช (หนองจ๊อม) โทร. 080-497-5319

โซน แม่โจ้

 1. ร้าน อ. เภสัช (แม่โจ้) โทร. 053-498100

โซน อำเภอแม่ริม

 1. ร้าน ยาวรวรรณ เภสัช (ดอนแก้ว) โทร. 089-435-5250

 2. ร้าน ช ฟาร์มาซี (แม่ริม) โทร. 053-122350

โซน แม่เหียะ

 1. ร้าน แม่เหียะ เภสัช (บริเวณแม่เหียะ)

โซน อำเภอแม่วาง

 1. ร้าน สุวิทย์เวชภัณฑ์ (บริเวณแม่วาง)

D-Herbs Plus ผลิตภณั ฑ์เสริมอาหารดูแล ปัญหา เบาหวาน ค่าน้ำตาล ความดัน ไขมัน

ดูแลสุขภาพของคุณกับ D-Herbs Plus ได้ง่าย ๆ รับประทานง่ายเพียงวันละ 1 เม็ด

ช่องทางการติดต่อสำหรับรับผลิตภัณฑ์ของ D-Herbs Plus ไปวางจำหน่าย