Distributor2018-06-09T10:01:31+00:00

Distributor

สถานที่วางจำหน่าย

อีก 1 ความสำเร็จของการตอบรับ ร้านขายยา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างไว้วางใจ
D-Herbs Plus

ท่านใดที่กำลังมองหาผลิตเสริมอาหาร
สำหรับช่วยควบคุมดูแลระดับน้ำตาล
ความดัน และไขมัน ที่ได้รับการวิจัยจาก
คณะแพทย์สามารถหาซื้อ และสอบถาม
ข้อมลูจากเภสัชกรประจำร้านขายยาชั้นนำ
ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 20แห่ง

โซน อำเภอเมืองเชียงใหม่

 1. ร้าน ฟ้าใส อาหารเสริม (คำเที่ยง)
  โทร. 089-435-5250

 2. ร้าน ปรีดาเภสัช (ช้างม่อย)
  โทร. 089-632-6003

 3. ร้าน ทองโอสถ (บริเวณกาดหลวง)
  โทร. 053-234358

 4. ร้าน เอ็มฟาร์มาซี (บริเวณกาดหลวง)
  โทร. 053-874177

 5. ร้าน คลังยาท่าแพ (บริเวณท่าแพ)
  โทร. 053-237944

 6. ร้าน สยามชัยเภสัช (บริเวณท่าแพ)
  โทร. 053-273159

 7. ร้าน เภสัชกรดาว (บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรม)
  โทร. 092-471-5238

 8. ร้าน รักษาโอสถ (บริเวณหน้าถนนวัวลาย)
  โทร. 091-859-8468

 9. ร้าน นัดเภสัช (หน้าวัดพระสิงห์)
  โทร. 098-262-2466

 10. ร้าน ฟาร์มาไนต์ตี้ไนท์ (บริเวณแจ่งศรีภูมิ)
  โทร. 090-456-5960

 11. ร้าน ภิญโญเภสัช (บริเวณช้างเผือก)
  โทร. 053-221751

 12. ร้าน คลินิคเวชกรรม โอเอะ (บริเวณกาดธานินทร์)
  โทร. 064-154-5464

 13. ร้าน กวางเภสัช (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสยามราษฎร์)
  โทร. 085-034-4699

 14. ร้าน 99 Pharmacy (บริเวณ นิมมานเหมินทร์)
  โทร. 085-735-7565

 15. ร้าน แฮปปี้ ดรักส์ (บริเวณเส้นถนน มหิดล)
  โทร. 089-755-7757

 16. ร้าน อนุสาร ฟาร์มาซี (บริเวณไนท์บาร์ซ่า)
  โทร. 095-829-5491

 17. ร้าน เดอะ ฟาร์มาซี  (บริเวณไนท์บาร์ซ่า)

  โทร. 086-565-6671 (บริเวณ สันติธรรม)

 18. ร้าน ต้อง เภสัช (บริเวณ สันติธรรม)
  โทร. 084-611-2966

 19. ร้าน โมเดิร์น ดรัก (บริเวณ หน้า รร.วัฒโน)
  โทร. 081-706-5621

 20. ร้าน เดชา เวชภัณฑ์ (บริเวณ ท่าแพ)
  โทร. 086-915-6645

 21. ร้าน แตงกวาเภสัช (บริเวณ สันติธรรม)
  โทร. 081-031-8044

โซน อำเภอสันทราย

1.ร้าน สามแยกเภสัช (กาดสามแยก)
โทร. 053-491756

2.ร้าน แฟมิลี่ ฟาร์มาซี (กาดสามแยก)

โทร. 087-185-3441

3.ร้าน พานพลอยเภสัช (หนองจ๊อม)

โทร. 080-497-5319

4. ร้าน ศักดิ์ไทยเภสัช

โทร. 084-518-8868

5. ร้าน รักษ์คุณเภสัช

โทร. 091-071-0594

โซน แม่โจ้

 1. ร้าน อ. เภสัช (แม่โจ้)
  โทร. 053-498100

โซน อำเภอแม่ริม

1.ร้าน ยาวรวรรณ เภสัช (ดอนแก้ว)

โทร. 089-435-5250

2.ร้าน ช ฟาร์มาซี (แม่ริม)

โทร. 053-122350

3.ร้าน ผุสดี เภสัช

โทร 062-962-4462

4.ร้าน เคียงยา เภสัช

โทร 081-716-3461

5.ร้าน เมดิค ฟาร์

โทร 053-297078

6. ร้าน เกษม เภสัช

โทร 089-7563208

7. ร้าน พงศ์พัชเภสัช

โทร  081-033-5731

โซน แม่เหียะ

 1. ร้าน แม่เหียะ เภสัช (บริเวณแม่เหียะ)

โซน อำเภอสารภี

1.ร้าน บ้านยาสารภี โทร 081-103-4289

2.ร้าน ปริญญาเภสัช  โทร 084-378-6727

โซน อำเภอ ดอยสะเก็ด

1.เพ็ญนภาเภสัช โทร 086-426-2693

โซน อำเภอ หางดง

1.ร้าน ณัฏฐาเภสัช  (บริเวณ ตลาดหางดง)

โทร 095-445-6969

2.ร้าน Pharma one (บริเวณกาดฝรั่ง)
โทร 095-137-5125

3. ร้าน เฮลเมท ฟาร์มา (บริเวณ ตลาดแม่เหียะ )

โทร 085-499-9149

โซน อำเภอแม่วาง

 1. ร้าน สุวิทย์เวชภัณฑ์ (บริเวณแม่วาง)

D-Herbs Plus ผลิตภณั ฑ์เสริมอาหารดูแล ปัญหา เบาหวาน ค่าน้ำตาล ความดัน ไขมัน

ดูแลสุขภาพของคุณกับ D-Herbs Plus ได้ง่าย ๆ รับประทานง่ายเพียงวันละ 1 เม็ด

ช่องทางการติดต่อสำหรับรับผลิตภัณฑ์
ของ D-Herbs Plus ไปวางจำหน่าย

สถานที่วางจำหน่าย

อีก 1 ความสำเร็จของการตอบรับ ร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างไว้วางใจ D-Herbs Plus

ท่านใดที่กำลังมองหาผลิตเสริมอาหารสำหรับช่วยควบคุมดูแลระดับน้ำตาล

ความดัน และไขมัน ที่ได้รับการวิจัยจากคณะแพทย์สามารถหาซื้อ และสอบถาม

ข้อมลูจากเภสัชกรประจำร้านขายยาชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 20แห่ง

โซน อำเภอเมืองเชียงใหม่

 1. ร้าน ฟ้าใส อาหารเสริม (คำเที่ยง) โทร. 089-435-5250

 2. ร้าน ปรีดาเภสัช (ช้างม่อย) โทร. 089-632-6003

 3. ร้าน ทองโอสถ (บริเวณกาดหลวง) โทร. 053-234358

 4. ร้าน เอ็มฟาร์มาซี (บริเวณกาดหลวง) โทร. 053-874177

 5. ร้าน คลังยาท่าแพ (บริเวณท่าแพ) โทร. 053-237944

 6. ร้าน สยามชัยเภสัช (บริเวณท่าแพ) โทร. 053-273159

 7. ร้าน เภสัชกรดาว (บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรม) โทร. 092-471-5238

 8. ร้าน รักษาโอสถ (บริเวณหน้าถนนวัวลาย)โทร. 091-859-8468

 9. ร้าน นัดเภสัช (หน้าวัดพระสิงห์) โทร. 098-262-2466

 10. ร้าน ฟาร์มาไนต์ตี้ไนท์ (บริเวณแจ่งศรีภูมิ) โทร. 090-456-5960

 11. ร้าน ภิญโญเภสัช (บริเวณช้างเผือก) โทร. 053-221751

 12. ร้าน คลินิคเวชกรรม โอเอะ (บริเวณกาดธานินทร์) โทร. 064-154-5464

 13. ร้าน กวางเภสัช (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสยามราษฎร์) โทร. 085-034-4699

 14. ร้าน อนุสารฟาร์มาซี (บริเวณไนท์บาร์ซ่า)โทร. 095-829-5491

 15. ร้าน เดอะ ฟาร์มาซี (บริเวณไนท์บาร์ซ่า) โทร. 086-565-6671

 16. ร้าน ต้องเภสัช (บริเวณสันติธรรม) โทร. 084-611-2966

 17. ร้าน โมเดิร์น ดรัก (บริเวณหน้า รร.วัฒโน) โทร 081-706-5621

 18. ร้าน เดชา เวชภัณฑ์ (บริเวณ ท่าแพ) โทร 086-915-6645

 19. ร้าน แตงกวา เภสัช (บริเวณ สันติธรรม) โทร 081-031-8044

 20. ร้าน 99 Pharmacy (บริเวณ นิมมานเหมินทร์ ) โทร 085-735-7565

 21. ร้าน แฮปปี้ ดรักส์ (บริเวณ ถนนมหิดล ) โทร 089-755-7757

โซน อำเภอสันทราย

1.ร้าน สามแยกเภสัช (กาดสามแยก) โทร. 053-491756

2.ร้าน แฟมิลี่ ฟาร์มาซี (กาดสามแยก) โทร. 087-185-3441

3.ร้าน พานพลอยเภสัช (หนองจ๊อม) โทร. 080-497-5319

4. ร้าน ศักดิ์ไทยเภสัช  โทร. 084-518-8868

5. ร้าน รักษ์คุณเภสัช โทร. 091-071-0594

โซน แม่โจ้

 1. ร้าน อ. เภสัช (แม่โจ้) โทร. 053-498100

โซน อำเภอแม่ริม

1.ร้าน ยาวรวรรณ เภสัช (ดอนแก้ว) โทร. 089-435-5250

2.ร้าน ช ฟาร์มาซี (แม่ริม) โทร. 053-122350

3. ร้าน ผสุดี โทร. 062-962-4462

4.ร้าน เคียงยา เภสัช โทร  081-716-3461

5.ร้าน เมดิก ฟาร์ โทร 053-297078

6.ร้าน เกษมเภสัช โทร 089-756-3208

7.ร้าน พงษ์พัชเภสัช โทร 081-033-5731

โซน แม่เหียะ

 1. ร้าน แม่เหียะ เภสัช (บริเวณแม่เหียะ)

โซน อำเภอแม่วาง

 1. ร้าน สุวิทย์เวชภัณฑ์ (บริเวณแม่วาง)

โซน อำเภอสารภี

 1. ร้าน บ้านยาสารภี โทร 081-103-4289

 2. ร้าน ปริญญาเภสัช โทร 084-378-6727

โซน อำเภอ ดอยสะเก็ด

 1. ร้าน เพ็ญนภาเภสัช โทร 086-426-2963

โซน อำเภอ หางดง

 1. ร้าน ณัฎฐาเภสัช (บริเวณ ตลาดหางดง) โทร 095-445-6969

 2. ร้าน Pharma one (บริเวณ กาดฝรั่ง) โทร 095-137-5125

 3. ร้าน เฮลเมท ฟาร์มา (บริเวณ ตลาดแม่เหียะ ) โทร 085-499-9149

D-Herbs Plus ผลิตภณั ฑ์เสริมอาหารดูแล ปัญหา เบาหวาน ค่าน้ำตาล ความดัน ไขมัน

ดูแลสุขภาพของคุณกับ D-Herbs Plus ได้ง่าย ๆ รับประทานง่ายเพียงวันละ 1 เม็ด

ช่องทางการติดต่อสำหรับรับผลิตภัณฑ์ของ D-Herbs Plus ไปวางจำหน่าย

Call Now Button