Confirm Payment2017-10-04T04:05:09+00:00
Confirm Payment

ยืนยันการชำระเงิน

ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ

1. ) แจ้งชำระเงินทางเฟสบุ๊ก D-Herbs Plus นวัตกรรมพิชิตเบาหวาน

2. ) แจ้งชำระเงินทางไลน์ D-Herbs Plus 

3. ) กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

รหัสการจอง / Order No.
ชื่อผู้ชำระเงิน / Name*
ธนาคารที่โอนเงินเข้า / Transferred to Bank*
จำนวนเงินที่โอน / Baht Amount*
วันที่โอน / Value Date*
เวลาที่โอน / Time
แนบหลักฐานการโอนเงิน / Attach Slip :

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี) / Message


“D-Herbs Plus นวัตกรรมสมุนไพรออร์แกนิค เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

“D-Herbs Plus

นวัตกรรมสมุนไพร

ออร์แกนิค เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

Call Now Button