Awards2016-12-26T03:34:17+00:00

รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจที่ D – Herbs Plus ได้รับ และส่งมอบเป็นความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคของเรา

คือการได้รับการรับรองมาตรฐานการการผลิตและความปลอดภัยจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

 • อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)

กระทรวงสาธารณสุข รับรองด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ว่ามีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีประโยชน์

 • มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ

รับรองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D – Herbs Plus เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการผลิตหรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติศาสนาอิสลามให้ชาวมุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

 • OneCert Organic International Certification

รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herbs Contract Farming ในการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป และการจัดการผลผลิต และมีความเท่าเทียมกันกับเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

 • IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ รับรองมาตรฐานระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program)

ตามกรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สมาพันธ์ฯกำหนด

• หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ CODEX

รับรองการเป็น GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค    ซึ่งครอบคลุมถึงสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด และคุณภาพของบุคลากร

Organic USDA หรือ Organic Safety Standard of the United States Department of Agriculture (USDA)

ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รับรองผลผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการรับรองภายใต้ของตกลงความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดาและสหรัฐอเมริกาควบคู่กัน    ตามแผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program – NOP)

• Organic EU หรือ European Union of Agriculture Department (EU)

ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสหภาพยุโรป รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herbs Contract Farming ในการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป และการจัดการผลผลิต และมีความเท่าเทียมกันกับเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

• Canadian Organic Standards (COS)

รับรองมาตรฐานการปลูกและการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา การให้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการจัดการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ของพืช สัตว์ และมนุษย์และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยื่นยืน

 • Veggie Capsules

แคปซูลที่ใช้บรรจุสาระสำคัญสกัดเข้มข้นของ D – Herbs Plus เป็นแคปซูลเจ ระดับ Premium Vegetarian Capsule สีขาว ที่ผลิตจากพืชบริสุทธิ์ ไม่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสัตว์ ผลิตจากพืชที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่ใช้สารกันบูด ไม่ใช้สารฟอกขาว ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างสะสมในร่างกาย ให้ความปลอดภัย 100% แก่ผู้บริโภค

• หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

รับรองมาตรฐานการปลูกและการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา การให้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการจัดการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ของพืช สัตว์ และมนุษย์และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยื่นยืน

“D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่สมดุลของชีวิต”

Call Now Button